panel 2

Missie

De RSZ speelt een centrale rol binnen het stelsel van de sociale zekerheid. Hij int, beheert en verdeelt de sociale zekerheidsbijdragen.

Laatste update: 23 Januari 2015

De hoofdopdracht van de RSZ

Inning van de sociale bijdragen

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid int de socialezekerheidsbijdragen die betaald worden door de werkgevers. Deze bijdragen omvatten enerzijds de werkgeversbijdragen en anderzijds de werknemersbijdragen die de werkgever bij elke loonbetaling inhoudt.

De inning impliceert het nazien en behandelen van de aangiftes van werkgevers en van de betaling van hun bijdragen. Dit betreft ook het complexe beheer van de talrijke bijdrageverminderingen en vrijstellingen, de jaarlijkse herverdeling van de sociale lasten en het opsporen en identificeren van werkgevers die de regels niet naleven.

Beheer van de sociale bijdragen

De bijdragen ten gunste van openbare instellingen die deel uitmaken van het Globaal Beheer, worden verzameld in een gemeenschappelijke pot.
Het Globaal Beheer bestaat uit:

  • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering of RIZIV
  • de Rijksdienst voor pensioenen of RVP
  • de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening of RVA
  • het Fonds voor arbeidsongevallen of FAO
  • het Fonds voor beroepsziekten of FBZ
  • Pool voor de zeelieden
  • Hulp- en voorzorgskas voor de zeelieden of HVKZ

Opmerking:
Twee uitbetalingsorganen vormen een uitzondering:

de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie of RJV, omwille van haar bijzondere aard. Het staat immers in voor de betaling van het vakantiegeld dat een uitgesteld loon is, evenredig met de lonen van het voorgaande jaar;

de Rijksdienst voor Kinderwelzijn of RKW, sinds juli 2014 omgedoopt tot het Federaal agentschap voor de kinderbijslag of FAMIFED wordt met de zesde staatshervorming uit het Globaal Beheer gehaald. De bevoegdheid van de kinderbijslag is overgedragen naar de Gemeenschappen en de Gewesten. Op 1 januari 2015 werden ook de financiële middelen overgedragen.

De verdeling van deze gemeenschappelijke pot gebeurt volgens de behoefte van elke instelling. Op basis van de behoeftetabel, die voortdurend geactualiseerd wordt, en de thesaurieramingen voor de volgende maand, gaat de RSZ voor elke dag van de volgende maand na hoe groot het dagsaldo zal zijn voor zijn rekeningen. De RSZ beheert de dagelijkse overschotten en tekorten van het Globaal Beheer door beleggingen en leningen af te sluiten, met naleving van de wettelijke voorschriften die beleggingen verhinderen met een groot risico.
Daarnaast beheert de RSZ de reserves waarover het Globaal Beheer beschikt.

De RSZ rapporteert inzake het globaal beheer aan het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de overheid. Het secretariaat wordt toevertrouwd aan de RSZ. Het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid wordt bij de uitvoering van zijn opdrachten bijgestaan door een Comité voor Advies waarvan de leden leidende ambtenaren (of hun vertegenwoordigers) zijn uit de betrokken ministeriële departementen en openbare instellingen van sociale zekerheid.

Verdeling van de sociale bijdragen

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zorgt eveneens voor de verdeling van de ontvangsten zowel binnen als buiten het Globaal Beheer. De begunstigde instellingen en fondsen dragen deze sommen over aan de instellingen die de sociale voordelen uitkeren. Iedere begunstigde instelling beschikt over een eigen bestuurlijke organisatie die onafhankelijk is van de RSZ. Deze is belast met de controle op de uitkeringsorganismen. In sommige gevallen is de begunstigde instelling zelf een uitkeringsorganisme.

Zoals reeds vermeld, gebeurt de verdeling van de bijdragen binnen het Globaal Beheer op basis van de behoefte van elke instelling. De verdeling over de instellingen buiten het globaal beheer, i.e. RJV, de Fondsen voor bestaanszekerheid, het Fonds voor sluiting van ondernemingen en het Fonds voor Betaald Educatief Verlof, wordt berekend op basis van bijdragevoeten.

Andere opdrachten van de RSZ

Naast zijn opdracht als centrale instelling die de socialezekerheidsbijdragen int, werden aan de RSZ nog andere opdrachten toevertrouwd zoals:

  • inzameling en verspreiding van de administratieve gegevens die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de rechten van de sociaal verzekerden
  • verzameling van gegevens over het begin en einde van arbeidsrelaties in het kader van Dimona (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling)
  • verzameling van statistische gegevens.
^ Back to Top