Aangiften controleren

Werknemers registreren

Zodra een onderneming de hoedanigheid van werkgever krijgt, kan ze werknemers in dienst nemen.

Werkgevers moeten elke in- en uitdiensttreding van een werknemer melden aan de RSZ, en ook de lonen en arbeidstijden per kwartaal doorgeven. Op die manier kan de RSZ de werknemers registreren en de toekenning van hun sociale rechten coördineren.

Op basis van de aangegeven lonen en arbeidstijden berekent en controleert de RSZ de sociale bijdragen voor werkgevers en werknemers. Ook kent ze eventuele verminderingen toe. Zo garandeert de RSZ de correcte inning van de bijdragen en de financiering van de sociale zekerheid.

Voor elke verplichte aangifte bij de RSZ maakt de werkgever gebruik van een onlinedienst:

  • Dimona: voor de aangifte van in- en uitdiensttreding,
  • DmfA: voor de aangifte van lonen, arbeidstijden, verminderingen en socialezekerheidsbijdragen.

Controle centraal binnen het sociale ecosysteem

De RSZ controleert alle aangiften van de werkgevers, en zet de eventuele fouten recht. Eens de RSZ een correcte aangifte heeft, zal ze de gegevens delen met andere instellingen van de sociale zekerheid. Op die manier coördineert de RSZ als het ware het ecosysteem van de sociale zekerheid. Daarbij ondersteunt ze alle betrokkenen: werkgevers, werknemers en partnerinstellingen.

Werkgevers ondersteunen

De RSZ ondersteunt werkgevers op 2 manieren. Via de onlinediensten kunnen werkgevers hun aangiften sneller en eenvoudiger indienen, wat hen tijd en geld bespaart. Daarnaast zal de RSZ de aangiften ook op eventuele fouten controleren, en de werkgever daarover informeren. Zo kan deze de aangifte corrigeren en op een correcte overdracht van gegevens rekenen.

De gegevens binnen het netwerk delen

Eens de RSZ een correcte Dimona- of DmfA-aangifte heeft, deelt ze de gegevens daarvan binnen het netwerk van de sociale zekerheid, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Die gegevens worden dan gebruikt door andere instellingen van sociale zekerheid voor de toekenning van sociale rechten.

Werknemers beschermen

Door aangiften van werkgevers te controleren en te delen met het netwerk van de sociale zekerheid, engageert de RSZ zich om werknemers te beschermen. Als coördinator van de sociale zekerheid waakt de RSZ over een correcte toepassing van de socialezekerheidsreglementering. Op die manier kunnen werknemers rekenen op een correcte toekenning van hun sociale rechten.