Bijdragen innen

Wat is een sociale bijdrage?

Een bijdrage voor de pensioenen, ziekte- of werkloosheidsuitkeringen en loopbaanonderbrekingen. Wie onder het Belgische socialezekerheidsstelsel valt, is goed beschermd. Maar om die zekerheden te kunnen financieren, zijn natuurlijk voldoende middelen nodig. Die worden grotendeels uit een heffing op de lonen gehaald. Het is de RSZ die deze sociale bijdragen berekent en int.

Zowel voor rekening van werkgevers als werknemers

Sociale bijdragen worden zowel door werkgevers als werknemers betaald. Zodra een onderneming de hoedanigheid van werkgever gekregen heeft en de prestaties van haar werknemers bij de RSZ aangeeft, kunnen de bijdragen berekend worden.

Hoe worden de bijdragen geïnd?

De meeste werkgevers zijn voorschotten verschuldigd aan de RSZ. Het bedrag van de voorschotten wordt door de RSZ berekend en aan de werkgever of zijn sociaal secretariaat meegedeeld.

Voor de betaling van de bijdragen is een vervaldag voorzien. Werkgevers moeten het verschil tussen het totaal van de maandelijkse voorschotten en het totaal te betalen bijdragenbedrag voor een bepaald kwartaal een maand na het einde van dat kwartaal betalen. Als de RSZ een aangifte corrigeert, heeft de werkgever een maand om de gewijzigde bijdrage te betalen.

Bij iedere loonuitbetaling moet de werkgever de persoonlijke bijdragen bij zijn werknemer(s) inhouden. De werkgever die nalaat de persoonlijke bijdrage tijdig in te houden zal die achteraf niet op de werknemer(s) mogen verhalen. Bij dit ingehouden aandeel voegt de werkgever het bedrag van zijn eigen bijdragen. De werkgever stort onder zijn verantwoordelijkheid het aldus verkregen totaal aan de RSZ.

Wat als een werkgever zijn bijdragen niet kan betalen?

Bij betalingsmoeilijkheden kan de werkgever steeds de RSZ contacteren. In sommige gevallen zal de RSZ de werkgever zelf proactief contacteren en kan een minnelijk afbetalingsplan met de werkgever worden afgesproken.  Zo worden eventuele gerechtelijke procedures, en de kosten daarvan, vermeden. De RSZ volgt het minnelijke traject van begin tot einde op, waardoor werkgevers de afgesproken betalingstermijnen beter naleven. Maar is er sprake van slechte wil, een structureel betalingsprobleem of een vermoeden van fraude? Dan zal de RSZ de gemiste bijdragen via gerechtelijke weg invorderen.