Sociale Maribel voor de Overheidssector

Het Fonds sociale Maribel voor werkgevers

Het Fonds sociale Maribel subsidieert nieuwe arbeidsplaatsen die werkgevers van de openbare non-profit sector creëren.

Aanvraag voor financiële tussenkomst

De aanvraag kan pas ingediend worden als er bijkomende middelen beschikbaar zijn. Het Fonds sociale Maribel maakt dit kenbaar via administratieve instructies aan de werkgevers op de portaalsite socialsecurity.be en via een bericht in de e-Box Enterprise van de betrokken werkgevers.

Om recht te hebben op de tussenkomst moet de werkgever werknemers in dienst nemen die een activiteit uitoefenen die betrekking heeft op gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en/of cultuur. Daarnaast moeten de werknemers  in de socialezekerheidsaangifte vermeld worden met de toepasselijke codes.

De taak van de in dienst genomen werknemers is:

  • de werkdruk verlagen,
  • de intensiteit en de kwaliteit van de zorgen en de hulp verbeteren, en het comfort van de patiënten of de cliënten verbeteren.

Het Fonds sociale Maribel coördineert

Het Fonds sociale Maribel subsidieert deze arbeidsplaatsen met middelen van de RSZ. Het gaat om een vermindering op de patronale bijdragen die niet rechtsreeks aan de werkgever wordt toegekend, maar die wordt doorgestort aan het fonds voor de overheidssector.

Werkgever op zoek naar zorg- of verpleegkundigen?

Alles wat u moet weten over de omscholings- en bijscholingsinitiatieven van het Fonds Sociale Maribel vindt u op de website Opleidingen Openbare Zorg.