Koopkrachtpremie

2023

Laatste updates: 24/06/2024

Het koninklijk besluit van 23 april 2023 verleende de ondernemingen die tijdens de COVID-crisis goede resultaten hebben behaald, de mogelijkheid om een eenmalige koopkrachtpremie toe te kennen die aan een bijzondere bijdrage van 16,5% werd onderworpen. 

Het totale bedrag van de koopkrachtpremie die de werkgever toekende, mocht niet groter zijn dan 750 € per werknemer. Een onderscheid werd gemaakt tussen een premie toegekend via een (sub)sector-CAO en een ondernemings-CAO.

  • In het geval van een (sub)sector-CAO:
    • de onderneming die hoge winsten heeft behaald in 2022 kon koopkrachtpremies van maximaal 500 € toekennen,
    • de onderneming met een uitzonderlijk hoge winst in 2022 kon koopkrachtpremies van maximaal 750 € toekennen.
  • In het geval van een CAO op ondernemingsvlak en een schriftelijke individuele overeenkomst, bedroeg het maximale bedrag 750 €.

De beslissing tot toekenning en het ontstaan van het recht op de koopkrachtpremie moest zich situeren vóór 1 januari 2024 en moest zijn opgenomen in een collectieve of individuele overeenkomst, afgesloten uiterlijk op 31 december 2023. 

Het effectief uitreiken van de koopkrachtpremie was mogelijk uiterlijk tot en met 31 maart 2024. De uiterste datum van toekenning en het opnemen in een collectieve of individuele overeenkomst bleef 31 december 2023. In geval van uitreiking tijdens de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 bleef de koopkrachtpremie gekoppeld aan de periode waarin het recht ontstond op grond van de toekennende overeenkomst.

Onder 'meest recente gegevens' kunnen zowel de globale als gedetailleerde cijfers per activiteitstak, belangrijkheidscode en paritair comité geraadpleegd worden. De cijfers zijn gebaseerd op de definitieve kwartaalgegevens. 

 

Globale cijfers

Premies aangegeven op het niveau van de werknemer

Verspreid over het tweede, derde en vierde kwartaal 2023 werd door 39.694werkgevers een koopkrachtpremie aangegeven op individueel niveau van de werknemer en dit voor 1.079.455personen. Het gemiddeld bedrag van de aangegeven koopkrachtpremie is 368,62 €. In tabel 1 worden de gegevens per kwartaal samengevat.

Tabel 1: Koopkrachtpremie per kwartaal

KwartaalTotaalbedrag premie in €1.000Totaalbedrag van de bijdrage in €1.000Aantal personen
2023/23.483,8574,810.160
2023/321.813,73.599,353.447
2023/4372.609,661.480,61.027.110
Totaal397.907,165.654,71.090.717*

*Een aantal werknemers ontvingen de premie gespreid over verschillende kwartalen of ontvingen een premie bij meerdere werkgevers en komen dus meerdere keren voor in de databank met een premie. De premie is uitbetaald aan 1.079.455 unieke personen.

De grootte van de premie, per schijf, wordt samengevat in tabel 2.

Tabel 2: Koopkrachtpremie per schijf
SchijfAantal personen 
Meer dan €75017
€750143.726
< €750 en > €500104.466
€500104.431
< €500 en > €250270.284
€25070.675
< €250 en > €100280.449
€10016.012
< €100 en > €1097.577
€10 of minder5.845

Aangezien het bedrag van de premie beperkt is tot 750 € per werknemer, contacteerde de RSZ de werkgever met de vraag de situatie te regulariseren door de aangifte te wijzigen en, indien nodig, het bedrag boven de 750 € aan te geven als een gewone premie die aan gewone bijdragen onderworpen is.

Premies aangegeven op het niveau van de werkgever

Voor de werknemers die niet meer in dienst waren in het kwartaal waarin de premie werd toegekend, en voor de studenten die ook op deze premie aanspraak konden maken, gebeurde de aangifte op het niveau van de werkgever, en niet op het niveau van de werknemer. Het is dus niet mogelijk om te bepalen voor hoeveel werknemers dit het geval was. In tabel 3 worden de globale cijfers per kwartaal weergegeven voor 629 werkgevers.

Tabel 3: Globale cijfers per kwartaal koopkrachtpremie (aangegeven op niveau werkgever)
KwartaalTotaalbedrag van de premie in €1.000Totaalbedrag van de bijdrage in €1.000
2023/297,216
2023/368,011,2
2023/42.319,6382,7
Totaal2.484,8409,9

Verdeling per activiteitstak, per dimensieklasse en per paritair comité

De verdeling per activiteitstak (tabel 4) en per dimensieklasse (tabel 5) wordt weergegeven voor zowel de premies, aangegeven op het niveau van de werknemer, als de premies, aangegeven op het niveau van de werkgever, dit voor een totaalbedrag van 400.391.850,96 €. De verdeling per paritair comité (Tabel 6) is daarentegen enkel mogelijk voor premies aangegeven op het niveau van de werknemer. Naast het totale premiebedrag per paritair comité bevat de tabel eveneens het aantal werkgevers die een premie uitbetaalden en het aantal uitbetaalde premies. Die laatste maat mag niet worden verward met het aantal werknemers die een premie ontvingen aangezien het mogelijk is dat een werknemer een premie ontving van meerdere werkgevers.

 

 

Pro memorie: Betekenis dimensieklasses

Dimensieklasse Aantal arbeidsplaatsen
11 tot 4 werknemers
25 tot 9 werknemers
310 tot 19 werknemers
420 tot 49 werknemers
550 tot 99 werknemers
6100 tot 199 werknemers
7200 tot 499 werknemers
8500 tot 999 werknemers
91.000 werknemers of meer